Locatie: Werkendam, gemeente Altena
Status: Integrale gebiedsvisie voor de Merwedeoevers
Opdrachtgever: Gemeente Altena
In samenwerking met: Lievense

De gemeente Altena ligt langs de rivier de Merwede een belangrijke corridor voor de scheepvaart met verbindingen naar Antwerpen, Rotterdam en Duisburg. Deze gunstige positie langs de rivier heeft ertoe geleid dat zich in Werkendam een vooraanstaand en innovatief scheepvaartcluster heeft gevormd. Inmiddels is de haven vol en wordt er gekeken naar mogelijkheden voor toekomstige uitbreiding.

Deze opgave staat niet op zichzelf: in dit gebied komen veel verschillende opgaven vanuit de gemeente, het Rijk, de provincies en het Waterschap samen. Zo is er een waterveiligheidsopgave, onvoldoende diepgang van de vaarweg, behoefte aan meer overnachtingsplaatsen voor de binnenvaart, een waterkwaliteitsopgave (KRW), een natuurambitie en de ambitie om het dorpsfront van Werkendam beter te verbinden met de rivier en het recreatieve potentieel van de nabijgelegen Biesbosch beter te benutten.

Samen met de Gemeente heeft Defacto een samenhangende gebiedsvisie opgesteld voor de gemeente Altena, waarbij de verschillende opgaven van de verschillende partijen op nationaal, regionaal en lokaal niveau zijn verbonden. In werksessies is met verschillende experts en stakeholders gewerkt aan dit integrale toekomstbeeld. Daarbij is gezamenlijk gekeken naar de kansen die het integrale toekomstbeeld dit gebied kan bieden en een tijdlijn opgesteld die laat zien hoe verschillende onderdelen van de visie in tijd samenhangen.
De gebiedsvisie gaat uit van een versterking van de gebruiksfuncties en aanwezige kwaliteiten langs de rivier. Bij de haven gaat dit om dijkversterking gecombineerd met uitbreiding van de haven en versterking van het maritieme cluster, waarbij innovatie en duurzaamheid centraal staan. Op het traject tussen Woudrichem en Werkendam worden de natuurwaarden in de uiterwaard en de kansen voor recreatie versterkt. Door een combinatie van rivierverruiming met nevengeulen en langsdammen en een integrale rivierwaartse dijkversterking ontstaat er ruimte voor natuur, verbeterde waterkwaliteit, recreatie, overnachtingshavens en een recreatief fietspad langs de rivier. Daarbij ontstaan er kansen om meteen ook de relatie van de dorpsfronten met de rivier te versterken.