Locatie: Rivieren de Waal en de Merwedes
Status: Inventarisatie- en kansenkaart
Opdrachtgever: Provincie Gelderland

In 2017 is er gewerkt aan een herijking van de voorkeurstrategie waterveiligheid voor de Waal en Merwedes. Als ondersteuning voor deze bestuurlijke afweging is, naast de economische MKBA, samen met verschillende regionale partijen ook het ‘’eigen willen’’ vanuit het gebied in beeld gebracht. Middels een inventarisatie en werksessies zijn verschillende opgaven, projecten en initiatieven in het gebied langs de Waal en Merwedes op de kaart gezet. Daarbij is steeds gekeken op welke termijn de projecten spelen, wat de (beleids)doelen zijn en welke thematische aspecten (zoals natuur, bedrijvigheid, recreatie, waterveiligheid, ruimtelijke kwaliteit en wonen) ze omvatten of beïnvloeden. Er is een kaartenserie gemaakt die de verschillende projecten en initiatieven in het gebied overzichtelijk en integraal in beeld brengt. Aan de hand van deze inventarisatie-kaarten is vervolgens samen met experts gekeken waar verschillende wensen, projecten en opgaven elkaar in tijd of ruimte (dan wel positief of negatief) kunnen beïnvloeden. Als eindresultaat is een (meekoppel)kansenkaart gemaakt met een overzicht van projecten die elkaar kunnen versterken.