Locatie: Nederland en regio’s Deltaprogramma
Status: Climate Adaptation, Flood risk, Ongoing, Regional Strategy
Opdrachtgever: Ministerie Binnenlandse Zaken (BZK/Atelier X), Staf Deltacommissaris, Ministerie IenW

Recente scenario’s laten zien dat de zeespiegel in de loop van de 21e eeuw mogelijk sneller stijgt dan in de momenteel door het Deltaprogramma gehanteerde Deltascenario’s. Of dit daadwerkelijk het geval zal zijn is nog onzeker, maar deze scenario’s roepen wel veel vragen op: Wat betekent dit voor Nederland? Welke functies komen hierdoor onder druk te staan en welke kansen brengt dit met zich mee?

In opdracht van het Ministerie van BZK en de staf Deltacommissaris werken we aan de ‘Ruimtelijke ontwerp verkenning gevolgen versnelde Zeespiegelstijging”. Middels een “what if” aanpak verkennen we de mogelijke ruimtelijke impact van een versnelde zeespiegelstijging, variërend van 1 meter tot maximaal 3 meter in 2100. Dit is de range voor versnelde zeespiegelstijging zoals door Deltares gehanteerd in het rapport “Mogelijke gevolgen van versnelde zeespiegelstijging” en is gebaseerd op scenario’s van het KNMI waarin het versneld afbreken en afsmelten van Antarctica is meegenomen.

Het doel van deze ruimtelijke verkenning is om op basis van systeemrelaties tussen zeespiegelstijging en het huidige watersysteem (waterveiligheid, waterbeschikbaarheid, wateroverlast en het kustfundament), inzicht te krijgen in relaties tussen zeespiegelstijging en de verwachte ruimtelijk-economische ontwikkelingen.

Door middel van inzicht in systeemverbanden wordt ontwerpend de relatie tussen zeespiegelstijging, het watersysteem en ruimtelijk-economische ontwikkelingen verkend. Daarbij worden mogelijke aandachtspunten en kansen inzichtelijk gemaakt, die relevant kunnen zijn voor toekomstige beleids- of investeringskeuzes. De vier door Deltares benoemde oplossingsrichtingen (zijnde beschermen gesloten, beschermen open, zeewaarts en meebewegen) worden bij deze ‘what if’ oefening als uitgangspunt gebruikt. Door ontwerpend te verkennen; ‘Wat als we deze oplossingsrichting volgen?’ ontstaat er inzicht in de relaties met en effecten op andere opgaven. Daarbij wordt specifiek gekeken naar relaties met opgaven en transities op het gebied van verstedelijking, de energietransitie, ecologie, economie, landbouw en mobiliteit.

De ontwerpverkenningen op nationale schaal en de geïdentificeerde relaties met andere opgaven en transities zullen op basis van gebiedssessies aangevuld worden met inzichten in relaties tussen (oplossingsrichtingen voor) versnelde zeespiegelstijging en gebiedsspecifieke ruimtelijk economische ontwikkelopgaven. De gebiedsessies zullen inzichten geven in belangrijke kansen, dilemma’s en kennisvragen voor de voorkeursstrategie voor de deelgebieden.