Project: Inspiratieboek tijdelijk gebruik
Locatie: Nederland
Status: Inspiratieboek ter ondersteuning van het concept tijdelijk anders bestemmen
Opdrachtgever: Rijkswaterstaat
Samenwerking: Rijkswaterstaat, Deltares Innovatienetwerk en CURNET

In Nederland zijn veel gebouwen en gebieden om uiteenlopende redenen tijdelijk niet in gebruik. Bijvoorbeeld door leegstand of omdat de eigenaar van de grond wacht op een geschikt moment om het gebied te ontwikkelen. Ook kunnen gronden ‘planologisch op slot’ zitten doordat ze door de overheid gereserveerd zijn voor langetermijnontwikkelingen, zoals een nieuwe snelweg of waterberging.

Omdat de druk op de ruimte in Nederland groot is, kan het aantrekkelijk zijn om deze gronden in de tussentijd tijdelijk te benutten. Tijdelijke functies zoals natuur of recreatie, maar ook tijdelijke bebouwing of infrastructuur kunnen kwaliteit bieden voor de omgeving. Nog lang niet altijd worden tijdelijk beschikbare gronden ook daadwerkelijk benut. Vaak speelt een gebrek aan kennis en ervaring op het gebied van de juridische, economische en sociale aspecten van tijdelijk bestemmen daarbij een rol.

Het programma ‘Tijdelijk Anders Bestemmen’ of TAB, heeft tot doelstelling het tijdelijk en flexibel gebruik van gronden te stimuleren. Om de drempel voor de toepassing van tijdelijk gebruik te verlagen heeft Defacto een inspiratieboek gemaakt. Hierin worden verschillende inspirerende voorbeelden van en ervaringen met tijdelijk gebruik beschreven. Naast het inspiratieboek zijn er binnen het project specifieke juridische en economische handreikingen ontwikkeld. Als aanvulling op deze boekwerken is een digitaal platform gelanceerd waar geïnteresseerden ervaringen kunnen uitwisselen met de ervaringsexperts.

Het is onze ambitie dat Tijdelijk Anders Bestemmen op termijn zal een erkend instrument zal worden in de ruimtelijke ordening in Nederland.