Location: Metropoolregio Amsterdam (MRA), Netherlands
Status: Systeemanalyse en business case voor klimaatinclusieve demonstratieprojecten
Client: MRA klimaatbestendig
In cooperation with: RebelGroup, Deltares, Royal HaskoningDHV, Paul Gerretsen

In opdracht van MRA klimaatbestendig is er door twee multidisciplinaire teams (voor het stedelijk en landelijk gebied) hard gewerkt aan Resilience by Design Metropoolregio Amsterdam. Binnen dit project staat de vraag centraal hoe investeringsbeslissingen in gebiedsontwikkelingen binnen de MRA klimaatadaptief genomen kunnen worden.

Via een aantal demonstratieprojecten laten we zien dat klimaatadaptieve investeringsbeslissingen binnen gebiedsontwikkeling al mogelijk zijn en dat er daarmee koppelkansen ontstaan met andere (transitie)opgaven zoals verstedelijking, ecologie, energietransitie, circulaire economie en mobiliteit.

Omdat de levensduur van veel ontwikkelingen in het landelijk gebied verder reikt dan 2050 (denk bijvoorbeeld aan de levensduur van bomen), is de tijdshorizon verlegd van het gebruikelijke 2050 naar 2100. Met deze tijdshorizon wordt de impact van klimaatverandering op huidige ontwikkelingen tastbaar.

Bij deze studie is ontwerp ingezet om het vraagstuk integraal op te pakken.
Na analyses, ontwerp en een groot aantal gesprekken met stakeholders uit het gebied en inhoudelijke experts, zijn demonstratieprojecten ontwikkeld die laten zien hoe klimaatadaptatie kan leiden tot aantrekkelijkere steden en landschappen en een gezonde leefomgeving. De demonstratieprojecten dragen bij aan een gedeelde bewustwording van risico’s, het zichtbaar maken van mogelijkheden en het ontwikkelen van capaciteit. Ze tonen ook het belang aan van een langere tijdshorizon bij planvorming, juist ook voor lokale ontwikkelingen, en vormen daarmee bouwstenen voor een betere interactie tussen stad en land.