Locatie: Oostkant Amsterdam (NL)
Status: Ontwerpend onderzoek bereikbaarheid oostkant van Amsterdam
Opdrachtgever: Ministerie van I&M
In samenwerking met: Rijkswaterstaat, Royal Haskoning-DHV, Ecorys, Goudappel Coffeng, Rienstra Beleidsonderzoek, Paul Gerretsen

Nederland moet goed bereikbaar blijven. Dit geldt ook voor het gebied ten oosten van Amsterdam,waarvan bekend is geworden dat er in de toekomst knelpunten zullen gaan optreden op en rond de A1. Daarom is er vanuit de brede aanpak van bereikbaarheid door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) een onderzoek gestart om de toekomstige problemen te onderzoeken. Het onderzoek valt binnen het Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Milieu, kortweg MIRT. Het MIRT-onderzoek Oostkant Amsterdam beperkt zich niet tot het thema bereikbaarheid. De aanpak van het onderzoek is onderdeel van de vernieuwing van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) dat rijk en regio hebben ingezet. Het idee is dat infrastructurele projecten niet langer op zichzelf staan, maar in samenhang met andere opgaven breder onderzocht moeten worden om tot integrale plannen te komen met een breed draagvlak.

In de analysefase zijn de bereikbaarheidsopgaven en de gerelateerde ruimtelijk economische opgaven en opgaven op het gebied van landschap, natuur en water in samenhang onderzocht. Hierbij wordt er samengewerkt met een brede groep belanghebbenden in de regio. Het onderzoek beoogt te komen tot een adaptief ontwikkelperspectief voor het gebied met een set van mogelijke oplossingen. Deze oplossingen dienen in ieder geval bij te dragen aan een goede doorstroming van het hoofdwegennet aan de oostkant van Amsterdam, met in het bijzonder de A1 tussen de knooppunten Muiderberg en Eemnes. De oplossingen worden tevens beoordeeld op hun bijdrage aan het functioneren van het multimodale mobiliteitssysteem, de bijdrage aan het economisch ontwikkelingspotentieel en de bijdrage aan de opgaven op het gebied van landschap, natuur en water.

In een serie expert- en gebiedssessies worden verschillende mogelijke oplossingen, onder andere middels ontwerpend onderzoek, breed verkend. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde mobiliteitsladder; deze is erop gericht om oplossingen breed af te wegen en om te bekijken hoe het aanleggen of uitbreiden van fysieke infrastructuur zo veel mogelijk kan worden beperkt door – in de eerste plaats – het toepassen van andere oplossingen, bijvoorbeeld op het gebied van OV, gedrag of ruimte. Vervolgens wordt verkend wat logische en effectieve combinaties van maatregelen zijn, deze worden verder uitgewerkt als basis voor mogelijk samenhangende ontwikkelperspectieven.

Voor meer informatie over dit project: www.mirtoostkantamsterdam.nl