Locatie: Zuid-Holland
Type: Ontwerpende verkenning
Opdrachtgever: Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit (PARK), Provincie Zuid-Holland
In samenwerking met : Gemeenten Leiden, Den Haag, Rotterdam en Dordrecht

Het Landschapspark Zuidvleugel introduceert naast de grote en de regionale landschappen een groen-blauw netwerk, gekoppeld aan de waterstructuur van Zuid-Holland. Met dit groenblauwe netwerk zet het Landschapspark in op een gebiedsgerichte en samenhangende aanpak van de opgaven rond verstedelijking, vergroening, gezondheid en klimaat in de Zuidvleugel.

Defacto heeft samen met PARK en verschillende gemeenten een drietal voorbeelduitwerkingen gemaakt voor verschillende lijnen van het Landschapspark: de Oude Rijnzone, de Schie-Vlietzone en het getijdenpark Drechtsteden. In een serie werkateliers is, op basis van een ruimtelijke analyse en een overzicht van bestaande plannen en visies, gezamenlijk gewerkt aan een nieuwe definitie van het groenblauwe netwerk als landschapspark in de bebouwde omgeving.

De uitwerkingen tonen dat elke lijn een eigen karakter kent: de Oude Rijn heeft de potentie zicht te ontwikkelen tot ‘Parkway van de waterstad’, de Schie tot ‘Rijgdraad van de metropool’ en de Merwede tot ‘Getijdepark tussen de dijken’. Het specifieke karakter van elk van de groen-blauwe lijnen zet de ambitie en kleurt het kwaliteitsbeeld, de principes, de te selecteren projecten en de benodigde partijen. Dit project leert dat regie essentieel is, omdat de gewenste regionale kwalitatieve ambitie alleen door samenwerking te bereiken is.