Locatie: Vestingwal Gorinchem
Status: Inspiratiedocument integrale dijkversterking vestingwal Gorinchem
Opdrachtgever: Gemeente Gorinchem, Provincie Zuid-Holland, Waterschap Rivierenland

De vestingwal van Gorinchem heeft naast de (historische) functie van militair vestingwerk ook een functie als waterkering en maakt zowel deel uit van dijkring 16 als van de Oude en Nieuwe Hollandse waterlinie. Waar oorspronkelijk de functie als vestingwerk dominant was voor het ontwerp van de wal, is de functie als waterkering met de tijd steeds bepalender geworden voor het uiterlijk van de wal. Daarbij is de kenmerkende profielopbouw van de militaire vestingwal door de jaren heen, grotendeels verloren gegaan.

In het ‘vestingplan Gorinchem’ is de wens benoemd om de vestingwal ‘terug in profiel te brengen’. Het belang van de herkenbaarheid van cultuurhistorisch waardevolle elementen van de vesting is extra relevant in het kader van de UNESCO-nominatie van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, waar de vesting Gorinchem deel van uitmaakt. Maar hoe breng je de cultuurhistorisch waardevolle elementen van de vesting terug terwijl de dijk in de toekomst juist verder moeten worden versterkt?

Om deze vraag te beantwoorden heeft Defacto, in opdracht van de Gemeente Gorinchem, Provincie Zuid-Holland en waterschap Rivierenland, een ontwerpende verkenning uitgevoerd. Daarbij zijn tijdens integrale werksessies verschillende mogelijkheden voor dijkversterking in relatie tot het cultuurhistorische profiel van de vestingwal samen met experts verkend. De mogelijke profielen variëren van het reconstrueren van de historische wal, het op sommige plekken refereren aan de wal tot het benadrukken van de hedendaagse dominante functie als waterkering.

Met het opstellen van dit inspiratiedocument aan de voorkant van het dijkversterkingstraject, is de eerste stap gezet voor een integrale aanpak van de dijkversterking.