Locatie: Rijnmond Drechtsteden
Status: Integrale lange termijn strategie en handelingsperspectief voor waterveiligheid en ruimtelijke ontwikkelingen van het Rijnmond-Drechtsteden gebied tot 2100.
Opdrachtgever: Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden
Partners: Deltares, Rebel group, Urbanisten, HKV lijn in water

Hoe beschermen we Nederland tegen overstromingen, en hoe borgen we de zoetwatervoorziening tot in 2100? Dit zijn de hoofdvragen van het Nationaal Deltaprogramma, waarin de overheid met de Deltacommissaris aan het roer adaptieve strategieën ontwikkelde voor een veilige toekomst waarin klimaatsverandering het hoofd kan worden geboden. Defacto droeg zowel inhoudelijk als procesmatig bij binnen de verschillende deelgebieden; Kust, het Rivierengebied en Rijnmond-Drechtsteden.

Rijnmond-Drechtsteden is een van de meest druk bevolkte gebieden van Nederland; de steden Rotterdam, Spijkenisse en de Drechtsteden waaronder Dordrecht vallen allemaal in dit gebied. Daarnaast vinden we er natuurlijk de haven van Rotterdam en de intensieve glastuinbouw in het Westland. Dit waardevolle gebied zal in de komende decennia te maken krijgen met een toename van het overstromingsrisico ten gevolge van klimaatsverandering; de zeespiegel stijgt en de rivierwaterstanden worden extremer. Daarbij komt dat door bodemdaling het gebied steeds dieper wegzakt.

Om deze uitdagingen het hoofd te kunnen bieden begon het Deltaprogramma in 2010 met het ontwikkelen en afwegen van verschillende waterveiligheidsstrategieën. In een proces van enkele jaren schoven wij als ruimtelijk ontwerpers aan bij het kernteam Rijnmond-Drechtsteden, waarin samen met civiel ingenieurs, procesmanagers en beleidsmakers werd toegewerkt van verschillende ‘mogelijke strategieën’ naar één ‘voorkeursstrategie’.