Locatie: Nederlandse rivierengebied
Status: Ruimtelijke visie en integraal beel op het rivierengebied
Opdrachtgever: Integraal Riviermanagement (IRM), Deltaprogramma Maas, Deltaprogramma Rijn, Ministrie BZK
In samenwerking met: WSP en Wageningen University & Research (WUR)

Beeld op de Rivieren is een onderdeel van het programma Integraal Riviermanagement (IRM), waarin verschillende gebruiksfuncties van de rivieren en bijbehorende ruimteclaims worden geïnventariseerd en integraal worden verbonden. Opgaven en transities op het gebied van waterveiligheid, bevaarbaarheid, waterbeschikbaarheid, ecologie, verstedelijking, economische ontwikkeling, ruimtelijke kwaliteit, cultuurhistorie en recreatie en toerisme zijn geïnventariseerd en in samenhang verkend om tot een integraal ‘Beeld op de Rivieren’ te komen. Daarbij richtten we ons op 2050 met een doorkijk naar 2100.

Bij het integraal verbinden van opgaven en ambities richten we ons op het identificeren van kansen. Uiteraard gaan niet alle wensen en ambities vanuit de verschillende gebruiksfuncties goed samen; soms moeten er strategische (en uiteindelijk bestuurlijk) keuzen worden gemaakt op plekken waar tegenstrijdige ruimteclaims tot dilemma’s leiden. Het Beeld op de rivieren maakt deze dilemma’s en concurrerende ruimteclaims inzichtelijk.

Het ‘Beeld op de Rivieren’ zal worden ingezet als een richtinggevend kompas en zal binnen IRM worden ingezet als één van de bouwstenen voor het ontwerpen van de Kansrijke Alternatieven. We hebben een rivierbeeld ontwikkeld wat past bij de werking van het riviersysteem en inzet op het verbinden van schalen en kernkwaliteiten met lokale kansen en ambities op (deel-)trajecten van de rivieren.

Bij het in kaart brengen van de vele opgaven ambities en ruimteclaims staan werksessies met stakeholders centraal. Vanwege COVID hebben we het stakeholderproces digitaal vormgegeven, daarbij hebben we zoals altijd (zij het digitaal) rond de kaart gezeten en de input van gebiedspartijen ingetekend. In een reeks ontwerpateliers is gewerkt aan een serie kaarten op verschillende schaalniveaus (systeem, riviertaktraject en lokaal) die verschillende kenmerken en kwaliteiten van het rivierensysteem verbeelden.

Het Beeld op de Rivieren vormt één van de bouwstenen voor het ontwerpen van Kansrijke Alternatieven. Het Beeld is opgesteld met input van vele belanghebbenden en schetst een mogelijk toekomstperspectief. Daarbij is gekeken naar 2050, met een doorkijk naar 2100. De geschetste ontwikkelrichtingen sluiten aan op bestaande karakteristieken en ambities, waarbij de noodzakelijke bestuurlijke vraagstukken worden voorgelegd.